mjs.art   |   ALL HAIKU   |   RANDOM

SAD LOVE HAIKU

one day i’ll be free
i’ll no longer think of you
as my everything

mjs • 5/17/2021